Affiliate program - podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují účast v affiliate partnerském programu společnosti AApyro, Roman Kopřiva - dále označované pouze jako AApyro. Affiliate partnerský program umožňuje používání elektronických reklamních prostředků AApyro, např. bannerů na online reklamním nosiči internetového partnera. Pro partnerský program AApyro platí následující účastnické obchodní podmínky.


1. Omezení affiliate partnera
Partnerské webové stránky nesmějí zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu, ani s podobným obsahem souviset, resp. ho používat:
názvy domén, které obsahují v jakékoli podobě výraz AApyro
obsah řešený tak, že existuje nebezpečí záměny s webovou stránkou společnosti AApyro
automatické a zavádějící spojení na cílové stránky AApyro
dialery, Adware a/nebo Spyware
cookie dropping, iFrames, reklama ve vrstvách (layers) a pop-ups; vytváření cookies je dovoleno pouze, když je použit oficiální a jednoznačně označený reklamní prostředek společnosti AApyro
reklamní prostředek společnosti AApyro je pro uživatele patrný
vytvoření cookies předchází dobrovolné a vědomé prokliknutí uživatele
webové stránky s nadměrně dlouhou dobou stahování, resp. stránky, které jsou nedostupné
webové stránky, které jsou "ve výstavbě"
webové stránky, které porušují trestně právní předpisy a navíc šíření pornografie, šíření propagačních prostředků protiústavních organizací, veřejné vyzývání k páchání trestných činů, pohrůžky trestnými činy, štvaní lidu, navádění k trestným činům a líčení násilností. Obsah, který porušuje dobré mravy a platné zákony nebo práva třetích stran nebo obsah, který na takovéto stránky odkazuje


2. Reklamní prostředky a online reklamní nosiče
Veškeré reklamní prostředky používané v rámci affiliate a partnerského programu jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci partnerského programu. Změny v textech nebo zobrazeních nebo zcela vlastní reklamní výroky jsou přípustné po individuální domluvě, jinak jsou nepřípustné.
Manipulace s reklamními prostředky nebo jejich nesprávné používání povedou k vyloučení partnera z partnerského programu. Provozovatel partnerského programu si vyhrazuje přesměrování právních nároků, které vzniknou ze zmanipulovaných reklamních prostředků (např. chybné prodejní ceny), na webové stránky partnera.
Jakékoli použití překračující rámec affiliate a partnerského programu, především komerční šíření nebo rozmnožování, je zakázáno, resp. vyžaduje předcházející písemný souhlas provozovatele partnerského programu. Toto platí i pro přijetí do elektronických databází a rozmnožování na CD-ROM, DVD atd. V ostatních bodech platí právní limity, které vyplývají z autorského práva, práva na ochranu dat a ostatních aplikovatelných zákonných předpisů.
Propagace kampaně e-mailem na e-mailové adresy třetích osob, jestliže neexistuje souhlas příjemce (spam), je nepřípustná a nesmí být prováděna. Bez újmy nároků na zanechání takového způsobu reklamy a bez újmy ostatních nároků přísluší Vaší společnosti za každé porušení tohoto druhu smluvní pokuta ve výši, kterou je třeba stanovit v individuálních případech podle spravedlivého uvážení.

3. Výplata provizí

Provize fakturuje Affiliate partner vždy k 15. dni v měsíci za měsíc předcházející. Minimální částka k fakturaci je 500 Kč.

4. Změny těchto obchodních podmínek
Provozovatel partnerského programu si vyhrazuje právo tyto doplňující účastnické podmínky kdykoli a bez uvedení důvodu změnit. Změny jsou platné 8. den po oznámení změny.
Pokud bude nějaké ustanovení účastnických podmínek neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Neúčinné ustanovení se považuje za nahrazené takovým ustanovením, které se právně účinným způsobem ekonomicky nejvíce přibližuje neúčinnému ustanovení. Totéž platí pro případné mezery v ustanoveních.
Při porušení těchto podmínek ze strany přihlášených partnerů ztrácejí tito nárok na provizi. V těchto případech si vyhrazujeme okamžité vyloučení z affiliate programu firmy AApyro a podniknutí dalších právních kroků, případně uplatnění nároků na náhradu škody ze strany společnosti AApyro.

Jsme Vám kdykoli ochotně k dispozici pro Vaše dotazy na adrese info@aapyro.cz

Stav ke dni: 1.8. 2013