Archiv článků

Jak vybrat ohňostroj na Silvestra ??

02.12.2016 00:04

Nejdříve Vám vysvětlím pojmy: 

Kompaktní ohňostroj je samostaný výrobek - baterie výmetných trubic o různém průměru a různém počtu ran.

Průměry jsou většinou 20, 25 a 30 mm - čím větší průměr, tím výše efekt letí a většinou je také mohutnější (do většího průměru se vejde víc pyrotechnických složí). 

Počet ran je od nějakých 9 do 200 - je to omezené legislativou, která stanovuje, že výrobek může obsahovat maximálně 500g pyrotechnických složí a pak spadá do kategorie 2, která je prodejná od 18 let, a nebo maximálně 1000g pyrotechnických složí a pak spadá do kategorie 3, která je prodejná od 21 let. 

Další vlastností jsou efekty. těch je velké množství a většinou se pojmenovávají podle květin nebo rostlin. Pak je ještě dělíme na kolmé a vyúhlované. Kolmé létají pouze kolmo vzhůru nad ohňostroj, zatímco vyúhlované letají pod různými úhly do stran. Vyúhlované efekty létají do stran zpravidla ve tvarech písmen V, W, Z. Při výběru těchto efektů zvažujte místo, kde budete ohňostroj odpalovat. V místech s omezeným prostorem vyúhlované efekty nedoporučuju. 

Ohňostrojová sestava, někdy zvaná také zahradní ohňostroj nebo ohňostroj na jeden odpal, je výrobek složený z několika kompaktních ohňostrojů, které jsou spojené zápalnou šňůrou, tak aby na sebe navazovaly a vznikl delší a víceranný ohňostroj na jedno zapálení. 

Zákazníci většinou vybírají podle těchto kritérií: 

 • cena - pokud máte omezený rozpočet, musíte většinou najít vhodný kompromis, pokud ne, tak můžete vybírat podle jakýchkoliv dalších kritérií
 • délka ohňostroje - neplatí přímá úměrnost čím více ran, tím delší ohňostroj. Různé výrobky mají různou kadenci. Já doporučuju kadenci aspoň jedna rána za sekundu - pomalejší mi příjdou nudné, ale někteří zákazníci chtějí co nejdelší ohňostroj za co nejmíň peněz
 • počet ran - zde platí to co výše - zvažte poměr ran/čas aby Vás ohňostroj nevypadal nudně
 • Kalibr - čím větší kalibr, tím větší výška efektů a mohutnější a bohatější efekty, ale i vyšší cena
Naše ohňostrojné sestavy značíme například 125/110 V, kde první číslo znamená počet ran, druhé číslo délku ohňostroje v sekundách a písmeno V znamená, že sestava obsahuje také vyúhlované efekty.
U všech našich produktů máme také reálná videa. Skutečná délka se však může lišit - někdy může být delší, někdy kratší, protože většina pyrotechnických výrobků je vyráběna ručně v Číně.
 
Upozornění na závěr:
Pokud budete vybírat ohňostroj v nějakém supermarketu - hledejte na obalu množství pyrotechnické slože - v minulosti se často stávalo, že právě v supermarketech byly výrobky, které měly velký obal, lidé si tak mysleli, že kupují velký ohňostroj, ale výrobek obsahoval jen malé množství slože, takže třeba kompaktní ohňostroj o rozměru 25x25x18 cm od nás měl 980g slože a výrobek v supermarketu o veikosti 30x30x20 cm měl jen 480g slože. 

Vánoční soutěž o nákup ZDARMA

30.11.2016 21:13Na Vánoce jsme pro vás připravili ještě jednu speciální akci - FOTOSOUTĚŽ o nákup ZDARMA

Nahrejte do aplikace na našem Facebookovém profilu Vaši fotografii s jakýmkoliv zbožím od nás a sbírejte pro ni hlasy. Fotka, která bude mít 24.12. ve 12 hodin nejvíce hlasů vyhrává. Jejímu autorovi pošleme 27.12. celý nákup ještě jednou - 

tentokrát ZDARMA - na Silvestra si tak můžete užít dvojnásobnou porci zábavy. 

KLIKNĚTE NA OBRÁZEK A VSTUPTE NA STRÁNKU SOUTĚŽE. 

 

Pokud rádi čtete, zde jsou podrobná pravidla: 

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ APLIKACE (dále jen "Pravidla Aplikace")

 1. Základní pojmy
  1. Pořadatel: Pořadatelem reklamní Aplikace je Petr Růžička, se sídlem E.F. buriana 206/8, Olomouc - Svatý Kopeček

   IČ: 11569301, DIČ: CZ6107220702(dále jen "Pořadatel").

  2. Koordinátor je společnost WIFCOM a.s. se sídlem Miličín 299, 257 86 Miličín, IČO: 241 92 830, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17735.
  3. Aplikace je hra o nákupZDARMA
   Výhry udělené podle počtu hlasů:
   1. Místo - zašleme objednávku zákazníka ještě jednou - ZDARMA
  4. Doba platnosti: Aplikace probíhá v době od 1.12:2016 - do 24.12. 12:00 hod včetně na Facebookových stránkách Pořadatele.
  5. Facebookové stránky je stránka https://www.facebook.com/AApyroshop/
  6. Účastník je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook a splní podmínky účasti v Aplikaci tím, že se v době platnosti Aplikace zaregistruje na Facebookových stránkách Aplikace.
  7. Registrace znamená okamžik, kdy se Účastník registruje do Aplikace, a to tak, že schválí přístup aplikace k základním údajům osobního profilu a zároveň udělí Pořadateli souhlas s marketingovým využitím osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 7 těchto pravidel (dále jen "Registrační údaje").
  8. Výherce: Účastník, který v Aplikaci získá nejvyšší počet hlasů.
  9. Výhra: Nákup ZDARMA
  10. Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu Účastníka do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
  11. Emailová adresa Účastníka je primární uvedená adrese na facebookovém profilu Účastníka.
 2. Všeobecná ustanovení
  1. Každý Účastník se může zaregistrovat jenom jedenkrát v průběhu doby platnosti Aplikace. Princip Aplikace spočívá v tom, že se Účastník zaregistruje do Aplikace a nahraje soutěžní fotografii. Výhry se udělují 24.12. ve 12 hod. 
  2. Výsledky soutěže budou vyhlášeny a soutěž bude považována za platnou pouze v případě, že se do ní přihlásí alespoň 10 účastníků. 
  3. Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou má uvedenou ve svém osobním facebook profilu jako primární. Informován elektronickou emailovou zprávou bude do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
  4. Z Aplikace jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této Aplikace včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).
  5. Z Aplikace jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v Aplikaci uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením z Aplikace ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
  6. Vyloučen z Aplikace je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při Registraci do Aplikace uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Aplikace přihlásí více než jedenkrát pod pozměněnou identitou.
  7. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Aplikace, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této Aplikace včetně doby její platnosti či Aplikaci ukončit.
  8. Výhry v této Aplikaci nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
  9. Účast v Aplikaci ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
  10. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl při vyplňování Registračního formuláře v rámci Registrace do Aplikace.
  11. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
  12. Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
  13. Správu Registračních údajů zajišťuje pro Pořadatele Koordinátor.
 3. Reklamace v rámci Aplikace
  1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na adrese info@aapyro.cz  nebo podány poštou na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce "fotosoutěž– stížnost".
  2. Všechny reklamace týkající se Aplikace budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.
 4. Ochrana osobních údajů
  1. Účastí v Aplikaci každý Účastník:

   a) dává Pořadateli a Koordinátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu Aplikace a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této Aplikace a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

   b) dává Pořadateli, jako správci a Koordinátorovi jako zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v Aplikaci nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Aplikaci, předání Výhry v Aplikaci a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto Aplikací, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Aplikaci, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

   c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Aplikace a předáváním Výhry (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

 5. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Aplikaci. Tato Pravidla jsou v rámci Aplikace považována za jediná úplná a konečná.
  2. Úplná Pravidla Aplikace jsou po celou dobu její platnosti k dispozici v Aplikaci. Účast v Aplikaci je dobrovolná a Účastník svou účastí v Aplikaci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
  3. Registrací do Aplikace Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na www.aapyroshop.cz neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
  5. Tato Pravidla, Aplikace a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.
  6. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
  7. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

 

V Olomouci 30.11.2016

Nová služba pro naše zákazníky

17.11.2016 14:06

 

Jak roste počet našich zákazníků, narůstá také počet různých dotazů. Na některé stíháme odpovědět ihned, na některé později. Zároveň ale roste také počet uživatelů sociálních sítí a vznikají nové způsoby komunikace, které jsou rychlejší  a přehlednější, než mailové dotazy. Na Facebooku máme svoji Fanouškovskou stránku
Pro sdílení zkušeností, pokládání dotazů, případně pro inzerci se ale více hodí tzv. skupiny. Proto jsem založil skupinu s názvem 
Jedná se o exkluzivní uzavřenou skupinu pro Vás - naše zákazníky, a pro fanoušky zábavní pyrotechniky. 
 • můžete zde sdílet Vaše úspěchy
 • můžete zde klást Vaše dotazy - můžeme si radit navzájem - víc hlav víc ví
 • můžete zde také nabídnout k prodeji Vaše přebytky
 • můžete sdílet postřehy a zajímavosti ze světa zábavní pyrotechniky
 • můžete zde najít nové kolegy nebo přátele
 • členství je zcela ZDARMA a k ničemu Vás nezavazuje

 

Halloweenská soutěž o ohňstroje ZDARMA

18.10.2016 19:30

Dnes jsme na našem facebookovém profilu spustili novou soutěž o ohňostroje ZDARMA. 

Prohlédnout si ji můžete na tomto odkaze

 

Pokud rádi čtete, tak zde jsou její podrobná pravidla. PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ APLIKACE (dále jen "Pravidla Aplikace")

 1. Základní pojmy
  1. Pořadatel: Pořadatelem reklamní Aplikace je společnost FWE FLARE s.r.o. se sídlem Výrovice 65,  IČO:02727927, DIČ: CZ02727927, (dále jen "Pořadatel").
  2. Koordinátor je společnost WIFCOM a.s. se sídlem Miličín 299, 257 86 Miličín, IČO: 241 92 830, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17735.
  3. Výhry udělené podle počtu hlasů:
   1. Místo kompaktní ohňostroj Silver Crovn
   2. Místo kompaktní ohňostroj Starship Troopers
   3. Místo kompaktní ohňostroj Firevorks Over Rome
  4. Doba platnosti: Aplikace probíhá v době od - do včetně na Facebookových stránkách Pořadatele.
  5. Facebookové stránky je stránka https://www.facebook.com/AApyroshop/
  6. Účastník je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook a splní podmínky účasti v Aplikaci tím, že se v době platnosti Aplikace zaregistruje na Facebookových stránkách Aplikace.
  7. Registrace znamená okamžik, kdy se Účastník registruje do Aplikace, a to tak, že schválí přístup aplikace k základním údajům osobního profilu a zároveň udělí Pořadateli souhlas s marketingovým využitím osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 7 těchto pravidel (dále jen "Registrační údaje").
  8. Výherce: Účastník, který v Aplikaci získá výhru
  9. Výhra: 1. Místo kompaktní ohňostroj Silver Crovn
   2. Místo kompaktní ohňostroj Starship Troopers
   3. Místo kompaktní ohňostroj Firevorks Over Rome
  10. Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu Účastníka do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
  11. Emailová adresa Účastníka je primární uvedená adrese na facebookovém profilu Účastníka.
 2. Všeobecná ustanovení
  1. Každý Účastník se může zaregistrovat jenom jedenkrát v průběhu doby platnosti Aplikace. Princip Aplikace spočívá v tom, že se Účastník zaregistruje do Aplikace a nahraje soutěžní fotografii. Výhry se udělují 26.10.2016
  2. Účastník nemůže vyhrát opakovaně.
  3. Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou má uvedenou ve svém osobním facebook profilu jako primární. Informován elektronickou emailovou zprávou bude do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
  4. Z Aplikace jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této Aplikace včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).
  5. Z Aplikace jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v Aplikaci uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením z Aplikace ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
  6. Vyloučen z Aplikace je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při Registraci do Aplikace uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Aplikace přihlásí více než jedenkrát pod pozměněnou identitou.
  7. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Aplikace, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této Aplikace včetně doby její platnosti či Aplikaci ukončit.
  8. Výhry v této Aplikaci nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
  9. Účast v Aplikaci ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
  10. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl při vyplňování Registračního formuláře v rámci Registrace do Aplikace.
  11. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
  12. Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
  13. Správu Registračních údajů zajišťuje pro Pořadatele Koordinátor.
 3. Reklamace v rámci Aplikace
  1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na adrese info@aapyro.cznebo podány poštou na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce "fotosoutěž– stížnost".
  2. Všechny reklamace týkající se Aplikace budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.
 4. Ochrana osobních údajů
  1. Účastí v Aplikaci každý Účastník:

   a) dává Pořadateli a Koordinátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu Aplikace a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této Aplikace a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

   b) dává Pořadateli, jako správci a Koordinátorovi jako zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v Aplikaci nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Aplikaci, předání Výhry v Aplikaci a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto Aplikací, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Aplikaci, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

   c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Aplikace a předáváním Výhry (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

 5. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Aplikaci. Tato Pravidla jsou v rámci Aplikace považována za jediná úplná a konečná.
  2. Úplná Pravidla Aplikace jsou po celou dobu její platnosti k dispozici v Aplikaci. Účast v Aplikaci je dobrovolná a Účastník svou účastí v Aplikaci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
  3. Registrací do Aplikace Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na www.aapyroshop.cz, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
  5. Tato Pravidla, Aplikace a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.
  6. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
  7. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

 

Ve Výrovicích dne 18.10.2016

Odpalujte bezpečně a efektně

14.10.2016 10:06

Dnes jsme konečně naskladnili nové bezdrátové odpalovací zařízení

Proč vůbec tato odpalovací zařízení používat? Možností a důvodů je hned několik. Čím dál větší oblibu si tato zařízení získávají u běžných uživatelů zábavní pyrotechniky. S použitím elektrického palníku jimi lze na bezpečnou vzálenost odpálit jeden nebo více pyrotechnických efektů. Nemusíte tak nikde pobíhat se sirkama nebo zapalovačem, nemusíte různé efekty různě propojovat. Stačí elektrický palník lepící páskou přilepit k zápalnici a můžete na vzálenost 100m efketně odpalovat efekty ve Vámi zvoleném okamžiku. Při použití více efektů, tak můžete udělat hodně efektní ohňostroj. 

Dalším častým uživatelem jsou hudební kapely, které tato odpalovací zařízení s oblibou používají k iniciaci pódiových efektů, kterými jsou nejčastěji interiérové fontány, jevištní výsřiky a podobné efekty. 

Dalšími uživateli jsou různé skupiny historického šermu, military skupiny, letečtí modeláři.... tito používají bezdrátové odpalovací zařízení, k iniciaci zvukových, kouřových a podobných efektů při rekonstrukcích bitev a různých simulacích. 

Zde je k dispozici také video o našich odpalovacích zařízeních

Zákaz ohňostrojů v centru Prahy by měl patit už letos

15.08.2016 09:08

Tak nám mocipáni chystají další omezení. V Praze jsme realizovali několik desítek ohňostrojů. Chápu, že nemůžeme odpalovat ohňostroje na Petříně, protože tam hnízdí spousty ptactva - i když v zimním období asi ne. Chápu, že nemůžeme odpalovat ohňostroje ze Střeleckého ostrova kvůli labutím. Nechápu ale proč by nešlo zachovat alespoň odpalování z pontonů. Odpalovali jsme několik ohňostrojů z pontonů a nikdy jsme žádné ptáky nepotkali - myslím, že po setmění jich moc nelítá. 

Více o plánovaném zákazu najdete také v tomto článku.

Ohňostrojům po desáté večer "odzvonilo".

12.08.2016 08:37

Od letošního října, začne platit novela přestupkového zákona, podle kterého všechny venkovní akce, které budou trvat déle než do 22. hodiny, budou muset být zaneseny v obecní vyhlášce. Většina zejména menších obcí upravuje obecní výhlášku jednou za rok, což by znamenalo, že akci ( konání ohňostroje) budete muset obci oznámit rok dopředu. Více informací najdete v tomto článku.

AAPYROSHOP slaví 6. narozeniny

18.04.2016 08:53

24.4.2016 oslaví AApyroshop již své 6. narozeniny.  Během posledního roku naše obraty opět vzrostly a rozšířila se naše zákaznická databáze. Největší vliv na náš růst měly v posledním roce dle mého názoru tyto faktory: 

 • snažíme se vycházet vsříc Vašim požadavkům
 • dodáváme kvalitní produkty za přijatelné ceny
 • snažíme se inovovat a komunikujeme s Vámi
 • začali jsme používat kvalitní online nástroje - zejména SmartSelling

 

Jako každý rok pro vás máme připravenu speciální narozeninovou nabídku. Tentokrát 10 x 6 produktů se slevami 20 - 43%.

Nabídka platí pouze do 24.4.2016 - do 6. narozenin AApyroshopu nebo do vyprodání.

 

DÝMOVNICE ZA POLOVINU

01.04.2016 13:07

Jelikož začíná plná sezona paintballu a airsoftu, rozhodl jsme se na celý duben zlevnit  naše dýmovnice na polovinu. Akční ceny platí do konce dubna nebo do vyprodání zásob. 

Čarodějnice

23.03.2016 12:35

Chystáte se letos na Čarodějnice odpalovat nějakou pyrotechniku? Pro nás je tento svátek "malý Silvestr" - čím dál více lidí si jej zpestřuje našimi ohňostroji.